Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


1. Definities
In deze voorwaarden worden de hierna met een hoofdletter aangeduide termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: Afnemer: iedere (rechts)persoon die met De Hof van Eden Pure Catering een Overeenkomst heeft gesloten respectievelijk wenst af te sluiten;
1.1 Dag: kalenderdag;
1.2 De Hof van Eden: De Hof van Eden Pure Catering v.o.f., gevestigd te Utrecht, alsmede aan haar gelieerde ondernemingen;
1.3 Levering: het in het bezit stellen van één of meer Producten, respectievelijk het in de macht brengen daarvan van Afnemer, dan wel de voltooiing van de dienstverlening, onder welke titel dan ook;
1.4 Offerte: het Schriftelijk aanbod van De Hof van Eden om tegen een bepaalde prijs Producten en/of diensten te leveren;
1.5 Order: alle Schriftelijk aan De Hof van Eden verstrekte opdrachten van Afnemer betreffende de Levering van Producten en/of het verrichten van diensten;
1.6 Overeenkomst: de Schriftelijk vastgelegde afspraken tussen De Hof van Eden en Afnemer, betreffende de Levering van Producten en/of diensten;
1.7 Partij(en): De Hof van Eden en Afnemer individueel of gezamenlijk;
1.8 Producten: lunchproducten, dranken en aanverwante producten, alsmede bijbehorend verpakkingsmateriaal;
Schriftelijk: per post en/of per e-mail;
1.9 Voorwaarden: de onderlinge algemene voorwaarden van De Hof van Eden;

2. Toepasselijkheid
2.1
Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen en Orders geplaatst door Afnemer en op alle Offertes die door De Hof van Eden aan Afnemer worden gedaan, alsmede op elke Overeenkomst waarbij De Hof van Eden Producten en/of diensten levert aan Afnemer.
2.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, Schriftelijk is overeengekomen tussen De Hof van Eden en Afnemer.
2.3 In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst.
2.4 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden ongeldig, in strijd met de wet of anderszins onafdwingbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in goed overleg onderhandelen over een nieuwe bepaling ter vervanging van de ongeldige of niet afdwingbare bepaling, die zoveel mogelijk de strekking van de ongeldige of onafdwingbare bepaling volgt.
2.5 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden, onder welke benaming dan ook, van Afnemer wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Door het enkele feit van het aangaan van een Overeenkomst, doet Afnemer afstand van eventueel zijnerzijds bestaande algemene voorwaarden, zodat op alle Overeenkomsten uitsluitend onderhavige Voorwaarden van toepassing zijn.
2.6 Indien zich tussen Partijen een situatie voordoet die niet in deze Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Voorwaarden.

3. Offertes, totstandkoming en wijziging overeenkomst
3.1
. Alle Offertes van De Hof van Eden zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde tot vijf (5) Dagen na ontvangst van aanvaarding van de Offerte worden herroepen. Dit kan tevens indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten. De Offerte vervalt indien het Product waarop de Offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
3.2 Van de door De Hof van Eden gedane Offertes maken deel uit- met name ook wat betreft het in het vorige lid bepaalde – ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, afbeeldingen en dergelijke, alsmede eventuele bijlagen en bescheiden die op de Offertes betrekking hebben.
3.3 Indien een Order door Afnemer volgt naar aanleiding van een Offerte van De Hof van Eden, dan komt de Overeenkomst tot stand doordat De Hof van Eden de Order van Afnemer Schriftelijk aanvaardt of een begin met de uitvoering van de Order maakt. Voor zover de Overeenkomst tot stand komt doordat De Hof van Eden een begin met de uitvoering van de Order maakt, geldt de factuur van De Hof van Eden tevens als orderbevestiging.
3.4 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door personeel van De Hof van Eden, of namens De Hof van Eden gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden De Hof van Eden slechts indien en voor zover deze door daartoe bevoegde personen Schriftelijk door De Hof van Eden zijn bevestigd.
3.5 De Hof van Eden is bevoegd om, indien dit noodzakelijk dan wel wenselijk wordt geacht voor een juiste uitvoering van de verstrekte Order, bij de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen.

4. Prijzen
4.1 De in een Overeenkomst vermelde prijs is vast en uitgedrukt in Euro’s en is exclusief BTW en exclusief bezorgkosten indien van toepassing.
4.2 De Hof van Eden is bevoegd om wijzigingen in kostprijzen, zoals onder meer prijzen van (grond)stoffen, hulpmiddelen, arbeidskosten, valutakoersen, belastingen, heffingen of andere overheidsmaatregelen aan Afnemer door te berekenen. Bij een eventuele prijswijziging zal De Hof van Eden Afnemer daaromtrent berichten.
4.3 Afnemer heeft na kennisgeving van de aanpassing van de prijzen, zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel, het recht de Overeenkomst te ontbinden, indien de aanpassing van de bedongen prijs door De Hof van Eden plaatsvindt binnen drie (3) maanden na het sluiten van de Overeenkomst. Ontbinding door Afnemer dient Schriftelijk te geschieden binnen één (1) week na kennisgeving van een aanpassing van de prijs. Indien Afnemer de Overeenkomst niet binnen vijf (5) Dagen na kennisgeving omtrent aanpassing van de prijs Schriftelijk heeft ontbonden, worden Partijen geacht omtrent de door De Hof van Eden meegedeelde prijsverhoging overeenstemming te hebben bereikt.

5. Betalingen
5.1 De Hof van Eden is gerechtigd de Producten en/of diensten op het moment van Levering, als bedoeld in artikel 6 (Levering, risico en levertijd), te factureren. Ontvangst van de factuur kan geschieden middels e-mail en/of elektronisch dataverkeer.
5.2 Afnemer dient de factuur van De Hof van Eden te betalen via overschrijving. De Afnemer dient de factuur van De Hof van Eden binnen veertien (14) Dagen na factuurdatum te betalen op een door De Hof van Eden aangewezen bank- of girorekening. Indien het factuurbedrag niet binnen achtentwintig (28) Dagen na factuurdatum is betaald, wordt het te betalen factuurbedrag verhoogd met administratie- en incassokosten van 15% over het verschuldigde bedrag, onverminderd het recht van De Hof van Eden om, indien de betaling ook daarna niet afgeschreven kan worden, de werkelijke kosten om tot incasso van het verschuldigde factuurbedrag te komen op Afnemer te verhalen en haar andere uit de wet voortvloeiende rechten uit te oefenen.
5.3 Betaling dient te geschieden in Euro´s zonder aftrek van enige korting, bankkosten of verrekening, tenzij vooraf Schriftelijk anders is overeengekomen.
5.4 Afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan De Hof van Eden te melden.
5.5 De Hof van Eden behoudt zich het recht voor, indien dit om welke reden dan ook gewenst is, vooruitbetaling of andere vorm van zekerheid, dan wel onmiddellijke betaling in contanten te verlangen. Weigering van Afnemer om de verlangde zekerheid te stellen, geeft De Hof van Eden het recht de Overeenkomst te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding jegens Afnemer verplicht te zijn, onverminderd het recht van De Hof van Eden tot volledige schadevergoeding.
5.6 Indien Afnemer niet binnen de door De Hof van Eden gestelde termijn de in lid 4 van dit artikel genoemde zekerheid verstrekt, heeft De het recht haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, onverminderd haar overige rechten voortvloeiende uit de Overeenkomst en de Voorwaarden, totdat Afnemer geheel aan zijn verplichting tot het stellen van zekerheid heeft voldaan. Voormelde opschorting laat de verplichtingen van Afnemer onverlet.
5.7 In het geval dat Afnemer zijn betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, dan is hij gehouden tot vergoeding van de wettelijke rente nadat hij door De Hof van Eden Schriftelijk een termijn van zeven (7) Dagen heeft verkregen om zijn verplichtingen alsnog na te komen.

6. Levering, risico en levertijd
6.1 De Hof van Eden levert de Producten en/of diensten in de overeengekomen vorm, hoeveelheid en kwaliteit op de overeengekomen datum van Levering op de overeengekomen bestemming. Als plaats van Levering geldt het adres dat Afnemer aan De Hof van Eden kenbaar heeft gemaakt. In het geval dat er sprake is van Levering van diensten, dan geldt het moment waarop de dienstverlening is voltooid als moment van Levering.
6.2 De door De Hof van Eden opgegeven levertijden gaan in op de Dag waarop de Overeenkomst tot stand is gekomen, mits alle gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de Order in het bezit zijn van De Hof van Eden. Levertijden worden bij wijze van benadering verstrekt. De opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk is overeengekomen dat de levertermijn fataal is. De Hof van Eden is te allen tijde gerechtigd de Producten en/of diensten vóór de opgegeven leverdatum aan Afnemer te leveren. Bij niet tijdige Levering dient de Afnemer De Hof van Eden terstond te informeren en in ieder geval Schriftelijk te bevestigen. Indien vervolgens niet alsnog binnen twee (2) uur na opgegeven levertijd is geleverd, heeft Afnemer het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Afnemer heeft evenwel nimmer aanspraak op enige boete of schadevergoeding.
6.3 Ingeval De Hof van Eden transportmaterieel, waaronder begrepen doch niet beperkt tot termoboxen, houten kisten, schalen, soepkannen en/of leenemballage ter beschikking stelt voor de Levering, zal Afnemer dit transportmaterieel bij de eerstvolgende Levering aan De Hof van Eden retourneren, bij gebreke waarvan De Hof van Eden gerechtigd is kosten in rekening te brengen. Daarnaast is De Hof van Eden gerechtigd aan Afnemer een redelijke vergoeding voor het ter beschikking gestelde transportmaterieel in rekening te brengen. De Hof van Eden blijft te allen tijde eigenaar van het door haar ter beschikking gestelde transportmaterieel. Indien De Hof van Eden Afnemer middels een afleverbon een overzicht verstrekt van het transportmaterieel dat Afnemer volgens De Hof van Eden nog onder zich heeft, dient Afnemer binnen zeven (7) Dagen na ontvangst eventueel Schriftelijk te reclameren over de juistheid van het betreffende door De Hof van Eden verstrekte overzicht, bij gebreke waarvan het recht van Afnemer om over dit overzicht te reclameren is komen te vervallen; het doorDe Hof van Eden verstrekte overzicht is alsdan bindend tussen Partijen.
6.4 Indien tijdens of na de Levering van de Producten schade ontstaat aan het transportmaterieel als voornoemd, is De Hof van Eden gerechtigd deze schade in rekening te brengen aan Afnemer. Indien naar het uitsluitende oordeel van De Hof van Eden er sprake is van onherstelbare schade of indien sprake is van verlies, heeft De Hof van Eden het recht aanspraak te maken op de vervangingswaarde van het desbetreffende transportmaterieel. Onder verlies wordt tevens verstaan de situatie waarin transportmaterieel niet bij de eerstvolgende Levering aan De Hof van Eden is geretourneerd.
6.5 Het is Afnemer niet toegestaan om zonder Schriftelijke toestemming van De Hof van Eden door De Hof van Eden ter beschikking gesteld transportmaterieel voor eigen gebruik aan te wenden.
6.6 Indien de Levering in gedeelten geschiedt, is De Hof van Eden gerechtigd iedere Levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.

 

7. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van de geleverde Producten gaat pas op Afnemer over, zodra deze aan zijn betalingsverplichtingen uit de aan de Levering ten grondslag liggende Overeenkomst en eerder gesloten overeenkomsten, inclusief eventuele schadevergoeding, kosten, rente en boete, heeft voldaan. Bij niet voldoen aan de betalingsverplichtingen of, indien er gegronde vrees bestaat dat Afnemer zulks niet zal doen, is De Hof van Eden op ieder moment gerechtigd de Producten terug te nemen.

8. Intellectuele eigendomsrechten en overige rechten
8.1 Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op al hetgeen krachtens een Overeenkomst ter beschikking is gesteld aan Afnemer, zoals onder andere tekeningen, materialen en andere roerende zaken, berusten uitsluitend bij De Hof van Eden. Afnemer krijgt uitsluitend het – niet overdraagbare – recht hetgeen door De Hof van Eden in het kader van een Overeenkomst aan het ter beschikking is gesteld gedurende de duur van de Overeenkomst te gebruiken ter uitvoering van de tussen de Hof van Eden en Afnemer gesloten Overeenkomst(en).
8.2 Het is Afnemer niet toegestaan, zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van De Hof van Eden, de handelsnaam, het merk, de modellen etc. van De Hof van Eden te gebruiken.

9. Klachten
9.1 Afnemer dient de geleverde Producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde Producten onjuiste, ondeugdelijk of incompleet zijn, dan dient Afnemer De Hof van Eden hierover Schriftelijk in te lichten op de datum van Levering vóór 18.00 uur. Afwijkingen als bedoeld onder 10.1 kunnen nimmer een klacht opleveren.
9.2 Klachten met betrekking tot onvolkomenheden die eerst bij gebruik kunnen blijken (en bij Levering derhalve niet zichtbaar zijn) dienen terstond na constatering van de betreffende onvolkomenheid te worden ingediend, doch uiterlijk binnen twee (2) Dagen na Levering. Na het verstrijken van deze termijnen wordt Afnemer geacht de Producten, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden klachten doorDe Hof van Eden niet meer in behandeling genomen. De klacht kan slechts geldend worden gemaakt ten aanzien van Producten, die zich nog bevinden in de staat waarin ze zijn geleverd.
9.3 Een klacht geeft Afnemer niet het recht zijn (betalings)verplichtingen jegens De Hof van Eden op te schorten en/of zich op verrekening te beroepen.
9.4 Retournering van de Producten is slechts toegestaan na voorafgaande Schriftelijke toestemming van De Hof van Eden, onder nader door De Hof van Eden te bepalen voorwaarden. Bij retournering zonder toestemming van De Hof van Eden geschiedt verzending, alsmede opslag van de zaken voor rekening en risico van Afnemer.

10. Garantie
10.1 De Hof van Eden staat ervoor in dat op het moment van Levering de Producten en/of diensten beantwoorden aan de overeengekomen aantallen en soorten en de ter zake toepasselijke productspecificaties zoals opgenomen in de Overeenkomst. De Hof van Eden behoudt zich het recht voor binnen een redelijke tolerantie (redelijk met inachtneming van hetgeen in de branche gebruikelijk wordt geacht) af te wijken van de bedongen aantallen, maten en gewichten, zonder dat Afnemer recht heeft op levering of terugzending van de verschillen tussen het geleverde en het bedongen, noch bestaat alsdan een recht voor Afnemer tot het vorderen van schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.
10.2 De garantie houdt uitsluitend in dat De Hof van Eden verplicht is tot, naar haar eigen keuze, het alsnog leveren van de ontbrekende Producten, het vervangen van de geleverde Producten, dan wel de Producten terug te nemen en Afnemer te crediteren voor het desbetreffende factuurbedrag, alsmede de kosten gerelateerd aan het terugzenden van deze Producten te vergoeden. In geen geval is De Hof van Eden gehouden tot enig verdere verplichting, waaronder vergoeding van andere kosten, schade en/of rente. In het geval van diensten, zullen de te verrichte diensten geheel of gedeeltelijk opnieuw worden uitgevoerd.
10.3 Overige voorwaarden en garanties met betrekking tot de kwaliteit of de geschiktheid voor het voorgenomen gebruik van de Producten en/of diensten zijn eerst van toepassing, indien die tussen Partijen Schriftelijk zijn overeengekomen.
10.4 De garantie zoals genoemd in dit artikel geldt niet indien de geleverde Producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden/zijn behandeld of in strijd met de aanwijzingen van De Hof van Eden en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.

11. Aansprakelijkheid en vrijwaring
11.1 Alle aansprakelijkheid van De Hof van Eden jegens Afnemer is beperkt tot nakoming van de in artikel 10 opgenomen garantieverplichting.
11.2 De Hof van Eden is in geen geval aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik door Afnemer of derden van de Producten en/of diensten, tenzij te wijten aan een gebrek waarvoor De Hof van Eden aansprakelijk is uit hoofde van de niet nakoming van de verstrekte garantie dan wel uit hoofde van productaansprakelijkheid.
11.3 Aansprakelijkheid voor indirecte schade, gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade, waaronder begrepen omzet- en winstderving, geleden verlies, verlies van marktaandeel, productiestagnatie, gedane investeringen, verworven goodwill, reputatieschade etc., wordt voorts uitdrukkelijk uitgesloten.
11.4 Indien en voor zover ondanks het bepaalde in lid 1, 2 en 3 van dit artikel op De Hof van Eden toch enige aansprakelijkheid rust, uit welken hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van maximaal EUR 50.000,- (zegge: vijftigduizend euro) per schadegeval en maximaal EUR 150.000,- (zegge: honderdvijftigduizend euro) per kalenderjaar.

12. Overmacht
In geval door omstandigheden die niet aan De Hof van Eden, haar personeel en/of door haar ingeschakelde derden zijn toe te rekenen als bedoeld in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek, waaronder in ieder geval – maar niet limitatief – wordt verstaan: oorlog en daarmee vergelijkbare situaties, overheidsmaatregelen, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, transportmoeilijkheden, waaronder vertragingen aan landgrenzen, door De Hof van Eden onvoorziene technische complicaties, stagnatie door vorstverlet en andere weersinvloeden, brand, ontploffing, andere ernstige storingen in het bedrijf van De Hof van Eden en de omstandigheid dat De Hof van Eden een prestatie van een derde die van belang is in verband met de door De Hof van Eden te leveren prestatie, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt, en De Hof van Eden hierdoor niet in staat is haar verplichtingen na te komen, is De Hof van Eden niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding. De Hof van Eden kan, te harer keuze, of aan Afnemer berichten dat zij de Overeenkomst ontbonden acht, of de Overeenkomst op een in nader overleg vast te stellen tijdstip alsnog uitvoeren.

13. Beëindiging
13.1 Indien Afnemer enige verplichting jegens De Hof van Eden – na een Schriftelijke ingebrekestelling door De Hof van Eden – niet, niet volledig of niet tijdig heeft voldaan, aan hem surseance van betaling is verleend of een aanvraag daartoe is gedaan, hij in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is gedaan of hij een besluit tot liquidatie heeft genomen, is hij van rechtswege in verzuim, zijn alle vorderingen van De Hof van Eden direct opeisbaar en is daarover wettelijke handelsrente (art. 6:119a jo art. 6:120 BW) verschuldigd vanaf dat moment of de eerdere vervaldag. Afnemer dient daarbij tevens aan De Hof van Eden te voldoen alle buitengerechtelijke kosten die De Hof van Eden maakt, minimaal gelijk aan 15% van de uitstaande vorderingen, een en ander onverminderd zijn aanspraak op eventuele gerechtelijke kosten.
13.2 Tevens heeft De Hof van Eden in een dergelijk geval het recht de (verdere) uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten of de lopende Overeenkomst en eventuele andere met Afnemer gesloten Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd zijn overige rechten en zonder tot enige vergoeding jegens Afnemer verplicht te zijn. Voormelde opschorting laat de verplichtingen van Afnemer onverlet.
13.3 In geval van beëindiging c.q. het einde van een Overeenkomst zal Afnemer alle (vertrouwelijke) informatie, die hij in het kader van de uitvoering van deze Overeenkomst ter beschikking heeft gekregen van De Hof van Eden direct retourneren, zowel originelen als kopieën.

14. Restbepaling
14.1 Afnemer kan niet de (rechten en plichten voortvloeiende uit de) Overeenkomst geheel, noch gedeeltelijk overdragen, zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van De Hof van Eden.
14.2 Afnemer is niet gerechtigd om zijn verplichtingen jegens De Hof van Eden op te schorten en enig retentierecht uit te oefenen op zaken die eigendom van De Hof van Eden zijn of waarop De Hof van Eden op een of ander wijze aanspraak heeft. Evenmin is Afnemer tot verrekening gerechtigd.
14.3 De Hof van Eden houdt zich aan de wet- en regelgeving betreffende privacy. Door middel van het aangaan van een Overeenkomst met De Hof van Eden geeft Afnemer toestemming zijn gegevens op te slaan en te gebruiken conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
14.4 De Hof van Eden kan een met Afnemer gesloten duurovereenkomst te allen tijde zonder opgave van redenen Schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
14.5 Van toepassing is de laatst overhandigde dan wel toegezonden versie van deze Voorwaarden.
14.6 De Hof van Eden is bevoegd wijzigingen aan te brengen in deze Voorwaarden. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding, behalve ten aanzien van voor die datum gesloten Overeenkomsten. De Hof van Eden zal de gewijzigde Voorwaarden tijdig aan Afnemer toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens Afnemer in werking, zodra hem de wijziging is medegedeeld of kenbaar geworden, behalve ten aanzien van voor die datum gesloten Overeenkomsten.

15. Toepasselijk recht en geschillen
15.1 Op de rechtsverhouding tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (Convention on International Sales of Goods 1980).
15.2 Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdende met een Overeenkomst waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde Rechtbank Utrecht, onverminderd het recht van Afnemer een geschil voor te leggen aan de Rechtbank in het arrondissement waar Afnemer gevestigd is.
15.3 Indien Afnemer een consument is geldt in aanvulling op lid 2 van dit artikel het volgende. Indien De Hof van Eden een beroep doet op dit artikel en aan Afnemer/consument schriftelijk aangeeft de beslechting van een geschil voor te willen leggen aan de bevoegde Rechtbank te Utrecht, dient Afnemer binnen één (1) maand Schriftelijk aan De Hof van Eden te laten weten als hij het geschil aan de rechter wenst voor te leggen die volgens de wet bevoegd is, bij gebreke waarvan de bevoegde Rechtbank te Utrecht bevoegd is.